Bestyrelsen

    Bestyelsen Medbogerhuset Aps

Valgt i marts 2018.


Direktør: Mianne Mellergaard       

Mail:  booking@medilundby.nu


Formand: Louise Rasmussen (Orlov)    


Næstformand: Peter Mackeprang

Kasserer: Chris B. Hermansen

Medlem: Jens Hallqvist

Medlem: Lis Jensen (fungernde formand)

Medlem: Hannah Engenberger
Vedtægter

For

Medborgerhuset Lundby ApS


De med rødt markerede afsnit er de ændringer/tilføjelser, der blev besluttet på den ordinære generalforsamling den 26.maj 2016 og som er på dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling den 29.juni 2016.


1.     Navn, hjemsted og formål:

1.1   Selskabets navn er Medborgerhuset Lundby ApS.


1.2   Selskabets hjemsted er Vordingborg Kommune.


1.3   Selskabets formål er, at udleje ejendommen Banevej 4, 4750 Lundby, til sociale og kulturelle     

        formål, samt boligformål.


2.    Selskabets anpartskapital:

2.1   Selskabets anpartskapital udgør min. Kr. 125.000.


2.2   Anpartskapitalen er fordelt i anparter a kr. 500.


2.3   Der gælder ingen indskrænkning i anparternes omsættelighed.


3.      Generalforsamlingen:


3.1   Generalforsamlinger afholdes i Lundby og indkaldes med 14 dages varsel ved opslag i

        lokalavis.


3.2   Selskabets ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest 5 måneder efter

         regnskabsårets udløb.


3.3   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:


   a) Valg af dirigent.


  b) Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt årsberetning.


  c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte 

      regnskab.


d) Forslag fra bestyrelse og anpartshavere


e) Valg af bestyrelse.


f) Valg af revisor.


g) Eventuelt.


3.4   Ekstraordinære generalforsamlinger skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor finder det

         hensigtsmæssigt. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling indkaldes inden 2 uger,       

         når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af anpartshavere   

         repræsenterende mindst 25 % kræver dette.


3.5   Enhver anpartshaver har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen,

        såfremt han skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan

        optages på dagsordenen for generalforsamlingen.


3.6   I de sidste 8 dage før hver ordinær generalforsamling skal der på selskabets kontor til 

        eftersyn for anpartshaverne være fremlagt årsregnskab med revisionspåtegning og 

        årsberetning for det forløbne år.


3.7   Indkaldelser til generalforsamlinger såvel ordinære som ekstraordinære skal indeholde

        dagsorden og de forslag, der skal behandles på den på gældende generalforsamling.


3.8   Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen skal

         forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.


3.9   På generalforsamlingen giver hver anpart på kr. 500,- en stemme. En anpartshaver/befulds-

mægtiget kan, uanset antal af anparter/fuldmagter, jævnfør nedenfor, højst afgive stemmer svarende til 5 % af hel anpartskapitalen. Stemmeret kan med oven anførte begrænsninger udøves i henhold til skriftlig dateret fuldmagt. Fuldmagter til den første generalforsamling er gyldige også til den anden, medmindre der foreligger udtrykkelig tilbagekaldelse.


3.10 Beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed, medmindre 

        andet er bestemt nedenfor eller i lovgivningen. I tilfælde af stemmelighed falder et forslag     

        bort.


3.11 Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne eller selskabets opløsning

kræves, at 2/3 af anpartskapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede anpartskapital, indkaldes snarest muligt en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til den repræsenterede anpartskapitals størrelse. Indkaldelse til den anden generalforsamling kan ikke foretages, før den første er afholdt, og det skal i indkaldelsen angives, hvilken beslutning, den første generalforsamling har truffet.


Ny formulering af para 3.11

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves at

forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer på en ordinær generalforsamling.

Såfremt forslaget ikke opnår det fornødne flertal på den ordinære generalforsamling, kan der   

indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Her kan forslaget vedtages med almindeligt

stemmeflertal. Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes med min. 14 dages varsel ved offentliggørelse på Medborgerhusets hjemmeside, opslag  samt annonce i lokalavis. Indkaldelse til denne generalforsamling  kan ikke foretages før den første er afholdt. I indkaldelsen skal angives hvilken beslutning den første generalforsamling har truffet


3.12 Om det på generalforsamlingen passerede, herunder navnlig trufne beslutninger, skal der

optages en beretning i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af såvel dirigenten som de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.


4. Bestyrelse:

4.1   Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen, således at halvdelen er på valg hvert år. (første gang efter lodtrækning) Bestyrelsesmedlemmer  kan genvælges.


4.2   Bestyrelsen vælger selv sin formand. Formanden sammenkalder bestyrelsen, leder dens forhandlinger og drager omsorg for, at de på møderne tagne beslutninger, der indføres i forhandlingsprotokollen, bringes til udførelse. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.


4.3   Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede.


5.       Direktion og Prokura:


5.1   Der ansættes ingen direktion, men bestyrelsen kan ansætte en daglig leder og kan meddelelse denne prokura.


6.       Tegningsret:

 

6.1   Selskabet tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.


7.       Regnskabsår og revision:

 

7.1   Selskabets regnskabsår løber fra 1/1/- 31/12. Første regnskabsår udløber den 31/12-2001.


7.2   Selskabets regnskaber revideres ikke, revisionen foregår i henhold til små anpartsselskaber og revideres ikke af statsautoriseret eller registeret revisor.


7.3   Regnskabet opgøres i overensstemmelse med lovens regler herom, god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

 

8.       Ophør af selskabet


8.1    Selskabet kan opløses ved beslutning på henholdsvis en ordinær og en ekstraordinær

         generalforsamling og med samme afstemningsregler som ovenfor nævnt i para. 3.11


8.2   Hvis foreningen ved opløsning ejer formue (penge, løsøre eller fast ejendom) vil sådanne         

        midler – efter alle forpligtelser er afviklet – være at overdrage til  almennyttige formål i 

        lokalområdet efter forsamlingens beslutning.


Ovenstående vedtægter er godkendt ved generalforsamling den 18. april 2011


Vedtægtsændringer godkendt på ordinær generalforsamling 26.maj 2016 og på ekstraordinær generalforsamling den 29.juni 2016